Home ข้อคิดสอนใจ 10 สิ่งที่ผู้นำต้องมี เก่งอย่างเดียวไม่พอ..ต้องคุมคนเป็นด้วย

10 สิ่งที่ผู้นำต้องมี เก่งอย่างเดียวไม่พอ..ต้องคุมคนเป็นด้วย

8 second read
0
45

“คนเป็น หัวหน้า แค่ทำงานเก่ง ยังคงไม่พอ”การเป็นผู้นำที่ดีต้องมีอะไรมากกว่า การมีความรู้ความสามารถในการทำงาน ผู้นำที่ดีจะต้องดูแลเอาใจใส่สมาชิกทุกคนที่อยู่ในความรับผิดชอบ

นอกจากการเอาใจใส่และสนับสนุน พนักงานในทุกวิถีทางอย่างเหมาะสมจะส่งผลดีต่อตัวพนักงานรายบุคคลและการทำงานของทีมแล้ว การทำเช่นนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าขององค์กรของคุณ

โดยรวมอีกด้วย มาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่พนักงานต้องการจากคนเป็นผู้นำ

1. สิ่งที่คาดหวัง และเ ป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน

ไม่ว่าใคร ก็ชอบความชัดเจน ดังนั้นให้กำหนดบทบาท เป้าหมาย และหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้พนักงานทุกคนเข้าใจอย่างชัดเจน อาจจะบอกตัวต่อตัวหรือและบอกพร้อมกันทั้งทีม ย้ำชัดถึงเป้าหมายของทีมอย่างสม่ำเสมอ

อาจเป็นรายเดือน รายไตรมาสหรือตลอดทั้งปี ไม่งั้นการทำงานอาจเกิดปัญหา เพราะพนักงานจะทำงานไปเรื่อย ๆ โดยขาดความเข้าใจในเป้าหมายหรือความคาดหวังที่ถูกต้องชัดเจน

2. การยอมรับ และ ชื่นชม

เมื่อพนักงาน ได้รับการชื่นชมในสิ่งที่พวกเขาทำมากเท่าไหร่ พวกเขายิ่งมีแรงบันดาลใจในการทำงาน ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายมากขึ้นเท่านั้น เอ่ยคำชมเมื่อพวกเขาทำงานได้ดี

ที่สำคัญ คุณต้องให้ความสำคัญกับทีมไปพร้อม ๆ กับการการชมเชยพนักงานที่ทำงานดีเด่นเป็นรายบุคคล การยอมรับและเห็นคุณค่าของพนักงานอย่างเท่าเทียมจะทำให้พวกเขามีกำลังใจ

ในการทำงานร่วมกันและทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการทำงาน

3. การสื่อสารกัน อย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารหรือการประสานงานที่ดี ระหว่างกันในการทำงานทำให้พนักงานทุกคนเข้าใจในงานของตน ยิ่งมีข้อมูลมากและชัดเจนเท่าไหร่ โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดก็น้อยลงโดยการสื่อสารที่ดีต้องเกิดขึ้น ในทุกช่องทาง ได้แก่ การประชุมทีม การสนทนาตัวต่อตัว

การใช้โทรศัพท์ อีเมล การสื่อสาร ทางไกลด้วยวิดีโอ ผ่านข้อความหรือตัวหนังสือบนหน้ากระดาษเอกสารอย่างไรก็ตาม ให้ระวังการสื่อสาร ที่ผิดวิธี เช่น วิธีการส่งอีเมลหรือข้อความไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการแจ้งข่าว ร้ า ย เพราะเป็นช่องทางที่ไม่มีการโต้ตอบระหว่าง

กันในทันทีและพวกเขาอาจเกิดความรู้สึก ในแง่ลบได้ ดังนั้น ผู้นำทั้งหลายควรมองว่าเรื่องการสื่อสาร เป็นเรื่องสำคัญและละเลยไม่ได้

4. ความก้าวหน้า ในอาชีพ

พนักงานจะตั้งใจทำงานมากขึ้น เมื่อเห็นว่าองค์กรมีสภาพแวดล้อมหรือทรัพย ากรที่เอื้ออำนวยให้พวกเขาพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ มอบหมายงานให้พนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พูดง่าย ๆ ก็คือ “ใช้คนให้ถูกงาน”ให้โอกาสทีมของคุณได้ลองทำงานใหม่ ๆ ที่จะช่วยพัฒนาทักษะเพิ่มเติมในสิ่งที่พวกเขาไม่เก่ง นอกจากพวกเขาจะสามารถพัฒนาทักษะส่วนบุคคล

และทีมได้แล้ว ยังจะทำให้องค์กรของคุณเติบโตไปพร้อม ๆ กันอีกด้วย

5. ความเชื่อมั่น และ ไว้ใจ

ทำให้ได้ตามที่คุณสัญญาไว้ ซื่อสัตย์ต่อตัวเองและรั กษ าคำพูดของคุณ ประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในทีม ถ้าคุณทำผิดพลาด คุณก็ต้องยอมรับผิด

อย่างสง่าผ่าเผยและไม่เอาแต่โทษลูกน้องที่ทำผิดพลาดเพราะการตัดสินใจที่มาจากตัวคุณเอง เมื่อพวกเขาเห็นตัวอย่างที่ดีจากผู้นำ พวกเขาจะเกิดความเชื่อมั่นและไว้ใจ

6. ความรับผิดชอบ

คนทำงานทุกคนล้วนอย ากเก่งในงานที่พวกเขาทำและพึ่งพาตัวเองได้ แต่ถ้าเขายังไม่เก่งพอ นั่นเป็นหน้าที่ของผู้นำที่ต้องชี้แนะให้พวกเขาสามารถแก้ปัญหา

และทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ คุณต้องสอนงานพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ รวมถึงถามไถ่ว่าแก้ปัญหาไปแล้วอย่างไรบ้าง

หรือคิดยังไงต่อปัญหาดังกล่าว และสอนให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาด้วยวิธีของพวกเขาเอง เพื่อที่ว่าครั้งต่อ ๆ ไป พวกเขาจะได้แก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง

7. ความเคารพ จากหัวหน้า

พนักงานหลายคน ไม่ค่อยได้ความเคารพจากหัวหน้า ผู้นำที่ดีไม่ควรมีความลับกับคนในทีม เพราะพวกเขาจะรู้สึกด้อยค่า และรู้สึกเหมือนเป็นคนนอก ควรปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างมืออาชีพ

และไม่มองว่าพวกเขาด้อยกว่าไม่ว่าจะในเชิงคุณวุฒิหรือวัยวุฒิ เปิดเผยและซื่อตรงให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ คุณต้องสร้างทีมที่ทุกคนเท่าเทียมกัน

ไม่ใช่ผู้นำที่มีอำนาจเหนือกว่าแต่เพียงผู้เดียว เมื่อคุณให้เกียรติพนักงานหรือคนในทีม พวกเขาก็จะให้เกียรติคุณเช่นเดียวกัน

8. ความภูมิใจ ในงานที่ทำ

ทุกคนต่างอย ากมีงานที่พูดได้อย่างเต็มปากว่า นี่คือ “งานที่ฉันภูมิใจ” การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน จะทำให้พนักงานมีแรง ก ร ะ ตุ้ น ในการทำงาน หัวหน้าจึงควรสร้างรูปแบบการทำงานในเชิงบวก

เช่น การมีวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นกันเอง หรือสร้างบรรย ากาศการทำงานที่สนุกไปพร้อม ๆ กับการทำงานอย่างขยันขยันแข็งสอนให้พวกเขารู้จักทำงานเป็นทีมและเห็นคุณค่าในงานที่ทำ

ท้ายที่สุด ผลของการทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่นั้นจะผลิดอกออกผลให้กับทั้งคุณที่เป็นผู้นำ และคนในทีมของคุณเอง

9. การเรียนรู้ในที่ทำงาน

การพัฒนาทักษะ การทำงานเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำงานในทุกสาขาอาชีพ องค์กรที่ดีควรให้ความสำคัญกับวิธีการพัฒนาทักษะการทำงาน ด้วยการจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้

เช่น สื่อการเรียนรู้อย่างห้องสมุด หรือคลังความรู้แบบออนไลน์ ตลอดจนการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนทักษะการทำงานให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานของคุณก้าวทันโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วให้ทัน

10. การประสบผลสำเร็จ

ใครจะไม่อยากเป็นผู้ชนะ ก ร ะ ตุ้ น ให้พนักงานทุ่มเทกับการทำงานและให้ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับพวกเขา เพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้ประสบความสำเร็จ ตามสายงานที่พวกเขาถนัดได้ในอนาคตกำจัดอุปสรรคในการทำงานและส่งเสริมพวกเขาอย่างเต็มที่

อย่าเปลี่ยนแนวทางหรือแผนการไปสู่เป้าหมายบ่อย ๆ โดยไม่พิจารณาให้รอบคอบ ละเลยกับผลการปฏิบัติงาน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินหรือตั้งเป้าหมายโดยไม่ดูพื้นฐานความเป็นจริง เพราะคนได้รับผลกระทบโดยตรงคือพนักงานของคุณที่ต้องเจอกับภาวะความกดดัน

จากความไม่มั่นคงในแนวทาง ในการทำงานของผู้นำอย่างคุณ จนก่อให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีกับการทำงานหรือแม้แต่กับตัวคุณ หรืออาจนำไปสู่ความล้มเหลวในเส้นทางอาชีพของพวกเขาได้ในอนาคต

ขอขอบคุณ b u s i n e s s p l u s

Load More Related Articles
Load More By adminyinde
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

12 อย่าง อย่าคิดโพสต์ลงโซเชียล เพราะอาจทำให้ชีวิตคุณแย่ลง

ทุกวันนี้ เราจะเห็นหลายๆ คน แ ช ร์ เรื่องราวต่างๆลงบน F a c e b o o k ของตนเองเต็มไปหมดเพร…