Home ข้อคิดสอนใจ เทคนิคการวางตัว ให้บริษัทต้องการ

เทคนิคการวางตัว ให้บริษัทต้องการ

5 second read
0
92

เป็นลูกน้อง ที่เอาชนะใจหัวหน้า

ลูกน้องที่ดี ที่สามารถเอาชนะใจ หัวหน้างาน ของตนได้ คือลูกน้องที่เข้าใจความ

ต้องการของหัวหน้า และตอบสนอง เ นื้ อ งานให้ถูกต้องตามความต้องการของ

หัวหน้า เมื่อเราสามารถเอาชนะใจของหัวหน้างานได้แล้ว อนาคตในการทำงาน

ของเราก็จะรุ่งโรจน์มากยิ่งขึ้นมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งรวมถึงเงิน และ

รายได้ที่เพิ่มขึ้นอีกด้วยวิธีเอาชนะใจ หัวหน้างานนั้นคือ เราต้องรู้เสียก่อนว่า

หัวหน้าหรือ นายจ้างของเรานั้น ต้องการอะไรจากเรา เพราะการที่จ้างเรามาทำงานนั้น

หัวหน้าก็ต้องการให้เราทำงานให้ตรงกับความต้องการของเขา

แล้วจะรู้อย่างไร ว่าหัวหน้าต้องการอะไร

แน่นอนสิ่งที่หัวหน้าต้องการ นั้นมิใช่การประจบสอพลอ อย่างแน่นอน

เพราะ นั่นมิได้หมายถึง การสร้างผลงานที่มีคุณค่าหรือ สร้างความสำเร็จให้กับองค์กร

อย่างแท้จริงแต่สิ่งที่สร้างความสำเร็จให้กับองค์กรคือ “ เ นื้ อ งานที่มีคุณค่า”

สามารถสร้างประโยชน์และความสำเร็จให้แก่องค์กร ต่างหากและต่อไปนี้

คือคุณสมบัติที่ดี ของลูกน้องที่หัวหน้าหรือนายจ้างทุกคนต้องการ

1. ทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด ต้องรู้ว่าหน้าที่ความรับผิดชอบ ของตนเองคืออะไร

แล้วทำมัน อย่างเต็มที่แล้วหรือยัง ให้สมกับตำแหน่งงานที่ได้รับหรือ หน้าที่

ที่ตนได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงไป

2. ทำงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมาย ไม่มีหัวหน้างานคนไหนหรอก

ที่ชอบลูกน้องที่ปฏิเสธงานที่มอบหมายให้ทำไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

เช่น งานยาก งานมาก งานเหนื่อย งานหนัก งานไม่ถนัด ทำไม่ได้ ทำไม่ไหว

ทำไม่เป็น ไม่เคยทำมาก่อนเมื่อได้รับมอบหมายได้ทำแล้ว ต้องหาวิธีทำให้ได้

ทำไม่ได้ก็ต้อง พยายาม ค้นหาวิธีการสอบถามคนที่มีความรู้ ไม่ใช่

ปฏิเสธและ ผลักภาระหน้าที่นี้ไปให้เพื่อนร่วมงานคนอื่นทำ

3. หมั่นเรียนรู้งานในหน้าที่ ต้องมีความขยัน หาความรู้เพิ่มเติม ในงาน

ที่ทำอยู่เสมอ ความรู้ที่มีจะได้เพิ่มพูน และทันสมัยอยู่เสมอ ส่งผลให้การ

ทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

4. มีทัศนคติเชิงบวก หัวหน้าต้องการ ลูกน้องที่มีทัศนคติเชิงบวก เพราะ

นั่นหมายความรวมถึง เมื่อเจอปัญหา อุปสรรคใดๆในการทำงานลูกน้องก็

พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับ ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข มากกว่าจะ

หลีกเลี่ยงปัญหา

5. ไม่ทำในสิ่งที่หัวหน้าไม่ชอบ ประเด็นนี้ ต้องอาศัย ระยะเวลาในการสังเกต

ว่า หัวหน้าของเรานั้นชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เมื่อรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติหรือหลีกเลี่ยง

ไม่กระทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบเช่นไม่ชอบลูกน้องขี้เกียจ เราก็ต้องขยัน ไม่ชอบลูกน้อง

ที่มาทำงานสายเรา ก็ต้องมาทำงานเช้าขึ้นไม่ชอบลูกน้องที่จับกลุ่มนินทา เราก็

ต้องไม่จับกลุ่มไม่ชอบลูกน้องทำงานเอาหน้าเราก็ต้องทำงาน ในหน้าที่รับผิดชอบ

ไม่ว่า ต่อหน้าหรือลับหลังอย่างสม่ำเสมอ ไม่ชอบลูกน้องขาดความรอบคอบ

ในการทำงาน เราก็ต้องเพิ่มความละเอียดถี่ถ้วนในการทำงานให้มากขึ้น

6. มีความรับผิดชอบ หัวหน้าทุกคนชอบลูกน้อง ที่มีความรับผิดชอบในการ

ทำงานของตนในที่นี้หมายถึง ทำงานให้สำเร็จตามกำหนดเวลา หรือทำงาน

ให้ตรงตามที่หัวหน้าสั่งงาน

7. ทำงานโดยไม่ต้องควบคุม หมายถึง รับผิดชอบ ในงานของตนเอง

โดยที่หัวหน้าไม่ต้องมาจ้ำจี้จ้ำไชย อยู่ตลอดเวลา

เพราะเรา ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่

8. มีความตั้งใจในการทำงาน ทุ่มเททำงานด้วย ความตั้งใจ ไม่เกียจคร้าน

ในการทำงาน เวลางานก็คือเวลางาน ไม่จับกลุ่มนินทา เล่นเน็ต เล่นเกม แ ช ท ไ ล น์

หรือทำอะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ ของตนเองหรืองานที่ได้รับ

มอบหมาย ไม่มีหัวหน้าคนไหนหรอกครับ ที่ชอบลูกน้องที่เอาเวลาทำงาน

ไปทำเรื่องส่วนตัว

9. มีความรักในงานที่ทำ หากเราทำงาน ด้วยความรักใน เ นื้ อ งานและหน้าที่

ผลงานก็จะออกมาดี เป็นที่ถูกใจของหัวหน้า และหากเราขาดความรักในงานที่

ทำแล้วละก็แน่นอนผลงานที่ออกมาก็จะไม่ดี เท่าที่ควร เราจึงต้องมีความรัก

ในงานที่ทำและทำงานด้วยจิตวิญญาณ

10. สามารถแก้ปัญหาได้เอง เมื่อเกิดปัญหาในการทำงานขึ้น เราก็ต้องคิดวิธี

แก้ไขด้วยตัวเอง ให้ได้เสียก่อน อย่าเอาแต่อาศัยการแก้ไขปัญหาจากหัวหน้า

อย่างเดียวเพราะการที่หัวหน้าจ้าง เรามาทำงานนั้น ก็เพราะต้องการให้เรามา

ช่วยแก้ไขปัญหาให้เขา ไม่ใช่ให้หัวหน้าต้องมาคอยแก้ไขปัญหาให้เราอยู่ตลอดเวลา

11. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ความกระตือรือร้น ในการทำงานของเรา

จะฉายเด่นชัด อยู่กับการมองเห็นของหัวหน้างานไม่มีหัวหน้าคนไหนที่ไม่ชอบ

ลูกน้อง ที่ทำงานอย่างกระตือรือร้น

12. ขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้ ลูกน้อง ที่ไม่เกี่ยงงาน ทำงานทุกอย่าง

ที่ได้รับมอบหมายถึง แม้ว่างานนั้นจะหนักก็ไม่หวั่นไหวพร้อมที่จะทำให้

สำเร็จลุล่วงไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ ลูกน้องแบบนี้หัวหน้ารักหมดใจเลย

13. รายงานความคืบหน้าของงานอยู่เสมอ หากหัวหน้ามอบหมายงาน

ให้เราปฏิบัติ หัวหน้าก็ย่อมปรารถนาที่จะทราบความคืบหน้าของงานว่า

ความสำเร็จในงานที่มอบหมาย ให้เรานั้นไปถึงไหนแล้วอีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ดี

ที่จะทำงานทวนสอบงาน และหรือหากมีสิ่งใดที่ต้องการปรึกษาหารือก็

ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวให้เป็นประโยชน์ และหัวหน้าก็จะเห็นความ ตั้งใจทำงาน

ความรอบคอบ ความรับผิดชอบในงานของเราด้วย

14. เชื่อฟังคำสั่ง อันนี้สำคัญมาก ลูกน้องที่ดี ต้องเชื่อฟังคำสั่งของหัวหน้า

หากไม่เชื่อฟังก็จะกลายเป็นความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้ง่าย แต่การเชื่อฟัง

ไม่ได้หมายถึง ห้ามเถียง ห้ามคิดต่างแต่คือการทำความเข้าใจ ในสิ่งที่หัวหน้า

ต้องการให้ได้ และปฏิบัติตามแต่ถ้าเรื่องไหนที่ไม่เข้าใจหรือมีความเห็นต่าง

หรือมีข้อคิดดีๆ มานำเสนอ ก็ต้องชี้แจงและทำความเข้าใจร่วมกัน เพราะ

ปฏิบัติในสิ่งนั้นให้สอดคล้องตามคำสั่งหัวหน้า

15. มีความคิดสร้างสรรค์ ในการเชื่อฟัง คำสั่งก็ดี ปฏิบัติตามคำสั่งก็ดี

แต่การที่มีความคิดดีๆ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

ก็จะเป็นการดียิ่งขึ้นฉะนั้น การทำงานที่ดีนั้นก็ต้องคู่กับการนำเสนอความคิด

สร้างสรรค์ด้วยมีใช่รอทำงานตามสั่งเพียงอย่างเดียว

16. มีความรู้รอบตัว เก่งแต่งานแต่ไม่เก่ง สถานการณ์รอบตัวไม่ติดตาม

ข่ า ว ส า ร บ้ า น เ มื อ ง เศรษฐกิจหรือไม่สนใจ ความเป็นไปของสังคม

แบบนี้หัวหน้างานเราก็คงไม่ปลื้มสักเท่าไรนัก

17. รั ก ษ า เวลา ตรงต่อเวลาในเรื่อง ของการปฏิบัติงาน

และเรื่องของ เ นื้ อ ง า น คือสิ่งที่หัวหน้างานต้องการ ในตัวลูกน้องของเขา

ลูกน้องที่ขาดวินัยในการ ทำงานและไม่รู้จัก รั ก ษ า เวลานั้น

ถือว่าเป็นลูกน้องที่ไม่ได้เรื่องอย่างมากคนนึงเลยที่เดียว

18. อยู่ในกฎระเบียบ สิ่งที่หัวหน้าคาดหวัง ในตัวลูกน้องอย่างหนึ่งคือ

การ รั ก ษ า กฎระเบียบของบริษัทฯหรือองค์กรไม่ทำการฝ่าฝืน หรือ

สร้างความ ไม่เป็นระเบียบให้กับสังคมการทำงาน

19. มีความซื่อสัตย์ ไม่มีหัวหน้างานคนไหน อยากให้ลูกน้องมีความ

ไม่ซื่อสัตย์ในการทำงานความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติของมนุษย์ที่ดี

ควรต้องมี ซื่อสัตย์ต่อตัวเองและผู้อื่น

20. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ต่อให้เราเก่งงานแค่ไหน

แต่ถ้ามนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน แ ย่ ก็สร้างความลำบากใจให้กับ

หัวหน้า ได้เช่นกัน ฉะนั้น จงสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานไว้เสีย

นอกจากจะเป็นที่รักของหัวหน้าแล้ว ยังเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานอีกด้วย

21. ให้เกียรติ คือให้เกียรติ ความเป็นหัวหน้าของเขา ด้วยการไม่พูด

ลับหลัง ในเรื่องที่ไม่ดี ไม่นินทาว่าร้ าย (แม้บางเรื่องจะมีมูลความจริงก็ตาม)

เราต้องเคารพหัวหน้าทั้งต่อหน้าและลับหลังนอกจากจะให้ เกียรติ

หัวหน้างานแล้ว เรายังให้เกียรติตัวเราอีกด้วย

22. ทำให้หัวหน้าอยากใช้งานเรา จงอย่ากลัวงานหนัก อย่ากลัวงานมาก

เพราะยิ่งมาก เรายิ่งได้เยอะๆ ได้ทั้งผลงาน ได้ทั้งความไว้วางใจ รวมถึงงาน

ยากๆ ด้วย หากเราทำได้ เราก็จะทำให้หัวหน้าประทับใจในตัวเรา มองว่าเรา

เป็นคนเก่ง มีความสามารถ มีคุณค่าที่ควรรักษาไว้ ฉะนั้น จงสร้างความ

กระตือรือร้น ในการทำงาน สร้างความอยากทำงาน ทำตัวให้ขยันขันแข็ง

ไม่ทำหน้าเบื่อหน่าย เมื่อได้รับมอบหมายงาน ไม่ว่างานจะมาก งานจะยากนั่น

จะทำให้หัวหน้าประทับใจในตัวเรา และมอบหมายงานที่สำคัญๆ ให้เราทำ

รวมไปถึงโอกาส ความก้าวหน้าในงานและการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น

ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะเอาชนะใจ หัวหน้างานอยากเราสามารถ

เป็นในสิ่งมี่หัวหน้าต้องการได้ เท่ากับเราได้เข้าไป “นั่งอยู่ในหัวใจของหัวหน้างาน”

แล้วเพราะ หัวหน้าเขาได้ประจักษ์แล้ว ว่าเราเป็นลูกน้อง ที่มีความตั้งใจทำงาน

ขยันขันแข็ง สามารถไว้วางใจได้ มีคุณค่าที่ควรรักษาไว้ในองค์กรแห่งนี้

ขอขอบคุณ B e s t L i f e

Load More Related Articles
Load More By adminyinde
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

12 อย่าง อย่าคิดโพสต์ลงโซเชียล เพราะอาจทำให้ชีวิตคุณแย่ลง

ทุกวันนี้ เราจะเห็นหลายๆ คน แ ช ร์ เรื่องราวต่างๆลงบน F a c e b o o k ของตนเองเต็มไปหมดเพร…