Home ข้อคิดสอนใจ 9 ลักษณะนี้ คือ”ผู้หญิงมีบุญ”มากกว่าคนอื่น

9 ลักษณะนี้ คือ”ผู้หญิงมีบุญ”มากกว่าคนอื่น

0 second read
0
1,503

หลายคนยังไม่รู้ ว่าผู้หญิงที่มีบุญเ ขามีลักษณะแบบไหน ไม่แน่นะ คุณเองก็อาจจะมี เหมือนกัน 9 ลักษณะผู้หญิงที่มี บุญมากกว่าใคร หยิบจับอะไรก็เป็นเงิน เป็นทองมี ความมั่งคั่ง

1 สงบได้เย็นได้ เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะเป็นสภาพให้เป็นคนที่สงบได้เย็นได้ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่ร้อนรนกระวนกระวา ย สับส่ายวุ่นวา ย ในสิ่งที่ไม่เป็นส า ร ะในสิ่งกำลังจะเกิดขึ้น แม้จะตกอยู่ในเหตุการณ์ที่ เ ล ว ร้ า ย ก็ทำใจได้เหมือนไม่มี อะไรเกิดขึ้น

2 ไม่คิดทำชั่ ว เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นตัวควบคุม บริหารจัดการ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดความกลัวความละอาย ต่อบ า ปต่อก ร ร ม ความ ผิ ด น้อยใหญ่ ทั้งในที่ลับ และที่แจ้งเห็น ถึงความเ สี ย ห า ยหลายภพหลายชาติ เห็นถึงผลกระทบ ต่อครอบครัวต่อโลกต่อสังคม อย่ างมากมายมหาศาล

3 รอได้คอยได้ เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความใจเย็น มีความยืดหยุ่นตามกำลัง ของบุญฤทธิ์ไม่ใจร้อนใจเร็วเห็นถึงจังหวะและโอ กาสของชีวิต

4 อ ดได้ท นได้ เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นพลังงาน เข้ม แ ข็ งตามกำลัง ของบุญฤทธิ์ทำ ให้มีความอ ดทนที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศ มีความคิดที่ไม่หวั่นไหว เห็นความสำเร็จ ทุกชนิด มาจากความอดทน

อ ดทนอย่ าง มีความสุข

5 ปล่อยได้วา งได้ เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการวาง ตามกำลังของบุญฤทธิ์  ไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่ างที่ขวางหน้ายึดทุกอย่ างที่เกิดขึ้น

6 ไม่เคยกลัว เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความเข้ม แ ข็ งกล้าหาญ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้ไม่หวั่นไหว ต่ออุปสรรค และปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์ ความเป็นผู้มี บุญของตนเมื่อจะคิด จะทำอะไรลงไปล้วน มีกำลังบุญม า รองรับทั้งหมดทั้งสิ้ น

7 ไม่เป็นคนคิดมาก เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความสะอาด ความสว่างความสงบตามกำลังของบุญฤทธิ์ทำให้เกิดพลัง แห่งความสงบแห่งจิตแห่งใจไม่ฟุ้งซ่านรำค าญใจไม่คิดเป็นทุ กข์ความคิด ทุกความคิดล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจไม่คิดเบิกความทุ กข์มาใช้ก่อน

8 ไม่จำเป็นต้องบ่ น เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญา ทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิต ทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนา  ของตนและบุคคลอื่น ความเป็นไปของชีวิตนั้นขึ้น ตรงต่ออำนาจบุญก ร ร ม ที่ทำไว้ บ่นไปก็แค่นั้นเอง ที่ได้มาที่มีอยู่ที่ เ สี ยใจที่ไม่ได้ดั่งใจ

ทุกสิ่งทุกอย่ างนั้นมันคือ ผลแห่งก ร ร ม อันเป็นสมบัติของเราเอง

9 รู้ได้ตื่นได้และเบิกบา นได้ เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความรู้ตื่นเบิกบานตามกำลังของบุญฤทธิ์ เป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริงของชี วิ ตไม่ปล่อยชี วิตให้ตกไปในกระแสของความโลภ ความโกรธความหลงจิตใจ มีความอิสระ เต็มที่ทุกวันทุกเวลาทุกนาที

ขอบคุณที่มา :postsod

Load More Related Articles
Load More By ยินดีด้วย นะ
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

คน 5 นิสัยนี้ ที่ควรอยู่ให้ห่างเข้าไว้ จะทำชีวิตเราดีขึ้น

ในตำราพิชัยสงครามขงเบ้งนั้น มีอยู่บทหนึ่งได้กล่าวถึงการขจัดความชั่ว ของบ้านเมือง โดยจัดคนไ…